Zmiany w podatkach dochodowych od stycznia 2018 roku

Od stycznia 2018 roku podatników czekają kolejne zmiany w zakresie podatków dochodowych. Niektóre z nich są korzystne.

Zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą nie będą musieli wpłacać zaliczek na podatek w trakcie roku, jeśli wartość zaliczki będzie niższa niż 1.000 zł. Ponieważ podatek kalkuluje się narastająco, obowiązek zapłaty pierwszej zaliczki powstanie dopiero za miesiąc, w którym kwota podatku przewyższy 1.000 zł. Ta zmiana może oznaczać, że osiągając niewielkie przychody, konieczność zapłaty zaliczki może powstać tylko kilka razy w roku.

Ustawodawca zdecydował się również podwyższyć kwoty wolne od podatku m.in z tytułu:
– wygranych w konkurach – jednorazowa wartość nagrody z 680 zł na 1.000 zł;

– dopłat do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:
a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – zwolniona z opodatkowania jest cała kwota niezależnie od jej wysokości,
b) innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.000 zł (było 760 zł);

– wartość świadczeń rzeczowych oraz świadczeń pieniężnych, otrzymywanych przez pracowników a sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł (było 380 zł); rzeczowymi świadczeniami nie są nadal bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;

– zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – zwolnione są wszystkie otrzymane świadczenia niezależnie od ich wysokości,
b) otrzymane z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł.

Ustawodawca zdecydował się również zaktualizować kwotę, od której rozpoznaje się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – od stycznia będzie wynosił 10.000 zł, a nie 3.500 zł.

O wszystkich powyższych zmianach jak i wielu innych, które wchodzą w życie, informujemy naszych Klientów na bieżąco. Zapraszamy do kontaktu.

—————————————————————————————————————-
W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie wyżej poruszonego zagadnienia lub naszej oferty prosimy o kontakt na adres: biuro@meritor.pl lub kom. +48 602 193 716 lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stornie internetowej.

image_print

Posted by