Zgłoszenie Sprawozdania Finansowego do KRS i US

W najbliższym czasie odbędą się Zwyczajne Zgromadzanie Wspólników, w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

1. Zgłoszenie do KRS.

Zatwierdzone uchwałą wspólników sprawozdanie finansowe należy złożyć do właściwego rejestru sądowego, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia.
Jednak jeśli do końca czerwca 2016, sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone, do KRS należy złożyć niezatwierdzone sprawozdanie finansowe. Gdy sprawozdanie zostanie w końcu zatwierdzone, należy je ponownie złożyć do KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzeniu.

W przypadku gdy spółka składa do KRS jedynie sprawozdanie finansowe, powinna posłużyć się drukiem KRS-Z30 „Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

Koszt złożenia dokumentów w rejestrze przedsiębiorców to 140 zł.

Uwaga: Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 1 grudnia 2014 r., wprowadziła zasadę, zgodnie z którą w rejestrze ujawnianych jest nie więcej niż dziesięć pozycji przedmiotu działalności PKD (w tym jeden przedmiot działalności przeważającej). Przedsiębiorcy zostali zobowiązani do zgłoszenia tej zmiany przy pierwszym wniosku do KRS składanym po wejściu w życie nowelizacji. Aktualizacja danych w KRS nie pociąga za sobą konieczności zmiany umowy lub statutu spółki.

Jeżeli wniosek o wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego będzie pierwszym wnioskiem składanym przez spółkę w sądzie rejestrowym po 1 grudnia 2014 r., wraz z takim wnioskiem spółka powinna dokonać aktualizacji przedmiotu działalności gospodarczej. Wówczas sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone na urzędowym formularzu KRS-Z3, wraz z formularzem KRS-ZN oraz formularzem KRS-ZM w zakresie przedmiotu działalności. Do wniosku należy dołączyć opłatę w wysokości 350 zł.

Uwaga
Zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy o KRS przedsiębiorcy obowiązani są złożyć wniosek o wpis informacji o dniu kończącym rok obrotowy wraz z pierwszym wnioskiem o wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego.

Jeśli na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, Wspólnicy podejmą uchwałę np. o podwyższeniu kapitału zakładowego, wówczas przy okazji składania sprawozdania finansowego można zgłosić także podwyższenie kapitału zakładowego.

Do wniosku do KRS należy dołączyć sprawozdanie finansowe, na które składa się:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• informacja dodatkowa,
• sprawozdanie zarządu z działalności spółki,
• protokół zgromadzenia wspólników zawierający:
– uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie,
– uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty.

Załączniki do wniosku powinny być oryginałami lub notarialnie uwierzytelnionymi kopiami.

2. Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego.

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz odpisem uchwały Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającej sprawozdanie finansowe, należy również w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego

Dopełnienie tego obowiązku jest istotne z uwagi na nowelizację kodeksu karnego skarbowego, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Nowelizacja wprowadziła do kodeksu karnego skarbowego nowy art. 80b przewidujący możliwość nałożenia kary grzywny za wykroczenie skarbowe na podmioty, które wbrew obowiązkowi nie przekazują w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego rewidenta..

image_print

Posted by