Zarządzanie finansami firmy w czasie kryzysu gospodarczego

Gotówka, gotówka i jeszcze raz gotówka. Gotówka jest dla firmy jak krew i bez zachowania płynności finansowej żadna firma nie jest w stanie przetrwać. Wydaje się to sprawą oczywistą, ale to właśnie utrata płynności jest główną przyczyną upadków firm, zarówno tych dużych jak i tych zupełnie malutkich.

Szczególnie w czasach kryzysu pilnowanie płynności finansowej jest zadaniem nr 1 dla zarządzających biznesem. Najlepszym sposobem na kontrolę płynności jest sporządzanie regularnych preliminarzy wpływów i wydatków na najbliższe kilka miesięcy do przodu. Niestety im większa firma tym taki preliminarz będzie bardziej skomplikowany i będzie musiał uwzględniać większą liczbę czynników. Początkowo, salda gotówki wynikające z preliminarzy, będą odbiegać od rzeczywistoście osiągniętych, ale z biegiem czasu ich precyzja będzie rosnąć, ze względu na większe doświadczenie przygotowujących je osób.

Nawet jeżeli w danym momencie sytuacja w firmie jest bardzo dobra, to decydent biorąc do ręki preliminarz planowanych wpływów i wydatków, ma jeszcze czas na podjęcie decyzji, np. przyspieszyć egzekucję należności od klientów lub odroczyć płatność do dostawcy, aby zabezpieczyć gotówkę na płatności, których odroczenie nie jest możliwe.

Preliminarz to zestawienie planowanych wpływów i wydatków, a więc z jednej strony należny pilnować aby klienci terminowo płacili za kupiony towar lub usługę, w tym celu warto robić wiekowanie należności lub zestawienie przeterminowanych faktur. Ze względu na trudniejszy dostęp do kredytów bankowych, odbiorcy będą próbować, zastąpić kredyt bankowy kredytem kupieckim, wydłużając termin spłaty swoich zobowiązań. Dlatego ważne jest monitorowanie zobowiązań poszczególnych klientów. Warto również zabezpieczyć się przed niewypłacalnością klienta, wprowadzając limity zadłużenia lub prosząc klienta o dodatkowe zabezpieczenie. Oczywiście ze względów rynkowych nie zawsze jest to możliwe, ale trzeba trzymać rękę na pulsie. W zależności od tego, kto jest naszym klientem, osoba prowadząca działalność gospodarczą czy spółki prawa handlowego należy sprawdzać wiarygodność kontrahenta w biurze informacji kredytowej lub monitorować publikowane sprawozdania finansowe. Co prawda osoba prowadząca działalność gospodarczą odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania swojej firmy, ale niestety może się zdarzyć że nasz klient nie ma żadnego majątku.

Planowane wydatki to wynik wewnętrznych decyzji firmy i efektywności zarządzania. Po stronie wydatków należy się pochylić zarówno nad wydatkami operacyjnymi, czyli: wynagrodzenia, najmy powierzchni itp., ale również nad zarządzaniem magazynami, produkcją w toku. Kilka niefortunnych zamówień u dostawców może zrujnować firmę. Oczywiście należy dążyć do tego, aby zamawiać towary i usługi u dostawców w cenach adekwatnych do jakości tychże towarów i usług. I w przypadku towarów importowanych w wyniku spadku wartości złotówki, wydatki na zakupy będą przyprawiać o ból głowy, tym bardziej towar należy zamawiać rozważnie, unikając przerostu wartości magazynów. Podsumowując ważne jest monitorowanie cyklu obrotu gotówki, czyli ile czasu mija od momentu zapłaty za materiały i towary do momentu kiedy otrzymamy płatność od naszego klienta.

Pamiętając o tym, że Noe zbudował Arkę zanim przyszedł potop, w niepewnych czasach warto opracować scenariusz kryzysowy, uwzględniający np. efekt spadku sprzedaży np. o 10-15% i spadek marży na sprzedaży o 10%. Duże firmy robią to w oparciu o różne scenariusze budżetów, ale również mniejsze przedsiębiorstwa, powinny przeanalizować co się stanie gdy…… Należy się zastanowić nad możliwościami stworzenia nowego kanału dystrybucji, lub wprowadzeniem takich produktów, które mogą się lepiej sprzedawać w czasie kryzysu. Oczywiście należy ograniczać koszty, ale cięcie ich bez dogłębnej analizy może przynieść w dłuższej perspektywie więcej szkód niż pożytku.

image_print

Posted by