Rejestr rachunków bankowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności bankowej

Kilka tygodni temu weszły w życie przepisy zobowiązujące Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia od dnia 31 sierpnia 2019 roku, rejestru podatników VAT, w którym będą wskazane rachunki bankowe, wykorzystywane przez podatników w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Rejestr ten będzie jawny i dostępny online, aktualizowany codziennie.

Jednocześnie znowelizowane przepisy ustawy o VAT nakładają na wszystkich podatników obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego numerów rachunku bankowego, z którego podatnik dokonuje płatności za zakupy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne dokonują takiego zgłoszenia poprzez aktualizację danych w CEiDG (elektroniczny formularz), podmioty zarejestrowane w KRS – poprzez złożenie aktualizacji druku NIP-8 w urzędzie skarbowym.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest niezmiernie ważne, bo zgodnie z przyjętymi zmianami do ustaw o podatku dochodowym, od 1 stycznia 2020 roku płatność powyżej 15.000 zł dokonana na rachunek bankowy inny niż wskazany w rejestrze prowadzonym przez Szefa KAS, będzie uznana jako wydatek niestanowiący kosztu uzyskania przychodu.

Powyższe ograniczenie w prawie do zaliczenia wydatku w koszty podatkowe nie będzie stosowane, jeśli podatnik zapłaci za nabywane towary lub usługi na rachunek inny niż wskazany w rejestrze i w terminie 3 dni od daty zlecenia przelewu, poinformuje o tym fakcie urząd skarbowy, zgłaszając jednocześnie numer rachunku na który dokonał płatności.

Jednocześnie w Ordynacji podatkowej wprowadzono odpowiedzialność solidarną nabywcy z dostawcą towarów lub usług za podatek VAT od tej sprzedaży, jeśli płatność nastąpiła na rachunek bankowy inny, niż zgłoszony w rejestrze Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przepis ten wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

image_print

Posted by