Nowe zasady zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na użytkowanie samochodów osobowych

Samochody osobowe dla potrzeb ustawy o CIT i PIT są definiowane w ten sam sposób co w ustawie o VAT. Przyjmuje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany jednocześnie do działalności gospodarczej i prywatnej podatnika lub jego pracowników, jeśli dla potrzeb VAT nie został zgłoszony do urzędu i nie jest prowadzona dla niego ewidencja przebiegu pojazdu.

1. Raty leasingowe, czynsz najmu, dzierżawy

Dla samochodów osobowych o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł – cała płacona rata jest kosztem podatkowym – nie ma zmian w przepisach;

Dla samochodów osobowych o wartości równej lub większej 150.000 zł – kosztem podatkowym jest część raty ustalonej w proporcji 150.000 / wartość początkowa samochodu osobowego. Ograniczenie to ma zastosowanie do umów zawartych po 1 stycznia 2019 roku;

Raty leasingowe / opłaty za najem dzierżawę samochodów o wartości >= 150.000 zł ale zawartych przed 1 stycznia 2019 stanowią koszt podatkowy w 100% (o ile umowa nie zostanie zmieniona).

Jako wartość początkową przyjmuje się cenę netto z umowy powiększoną o VAT niepodlegający odliczeniu.

2.Ubezpieczenie samochodów osobowych

Składki dotyczące NNW, OC – w całości stanowią koszt podatkowy, niezależnie od wartości początkowej samochodu;

Składka AC – dla samochodów osobowych o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł – w 100% stanowi koszt podatkowy

Składka AC – dla samochodów osobowych o wartości równej lub większej 150.000 zł – kosztem podatkowym jest część składki ustalonej w proporcji 150.000 / wartość początkowa samochodu osobowego.

Jako wartość początkową przyjmuje się cenę netto z faktury lub umowy powiększoną o VAT niepodlegający odliczeniu.

3.Odpisy amortyzacyjne

Dla samochodów osobowych o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł – cały odpis amortyzacyjny stanowi koszt podatkowy;

Dla samochodów osobowych o wartości równej lub większej 150.000 zł – kosztem podatkowym jest część odpisu amortyzacyjnego ustalona w proporcji 150.000 / wartość początkowa samochodu osobowego.

Uwaga! Dla samochodów osobowych nabytych do 31/12/2018 roku, gdzie wartość początkowa przewyższała równowartość 20.000 euro, od 1 stycznia 2019 roku wartość odpisu amortyzacyjnego ustala się wg nowych przepisów. Oznacza to, że jeśli wartość początkowa samochodu w dniu nabycia wynosiła np. 100.000 zł i w związku ze „starymi przepisami” część amortyzacji była uznawana jako NKUP, to od 1 stycznia 2019 cały odpis amortyzacyjny będzie stanowił KUP.

Jako wartość początkową przyjmuje się cenę netto z faktury powiększoną o VAT niepodlegający odliczeniu.

4.Wydatki na użytkowanie samochodów (paliwo, parking, myjnia, zakup wyposażenia, itp.)

Kosztem podatkowym jest 75% wydatku ustalanego jako kwota netto z faktury powiększona o VAT niepodlegający odliczeniu. Nie ma tu znaczenia wartość samochodu! Nie ma również znaczenia, czy jest to samochód w leasingu, dzierżawie, najmie czy stanowi własność podatnika.

Jeśli opłata za najem / dzierżawę / leasing obejmuje również koszty użytkowania pojazdu, powyższe ograniczenie będzie miało zastosowanie do części raty obejmującej koszty eksploatacji.

Dodatkowo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono zapis stanowiący, że jeśli podatnik w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykorzystuje należący do niego samochód osobowy, ale nie stanowiący środka trwałego w ewidencji prowadzonej na potrzeby działalności, to kosztem podatkowym jest 20% ponoszonych wydatków w związku z użytkowaniem tego pojazdu. Zniesiono jednocześnie obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla takich samochodów.

image_print

Posted by