Likwidacja Spółki z o.o.

Gdy z jakiegoś powodu nie chcesz spółki przekształcać bądź wnieść jej aportem do innego przedsiębiorstwa, nie pozostaje nic innego jak jej likwidacja. Powinieneś jednak wiedzieć, że będzie to proces sformalizowany, czasochłonny (około 8 miesięcy) a więc i kosztowny.

Celem likwidacji Spółki jest zakończenie jej działania, czyli zakończenie jej spraw bieżących, spłacenie zobowiązań, odzyskanie należności oraz spieniężenie majątku. W trakcie procesu likwidacji mogą być podejmowane działania wyłącznie w zakresie koniecznym do zakończenia spraw będących już w toku.

Likwidacja spółki z o.o. – ETAPY:

1. Rozpoczęcie likwidacji z powodu:
– określonego w umowie spółki, lub
– na mocy uchwały wspólników spółki.

2. Powołanie Likwidatorów Spółki, którzy reprezentują Spółkę w okresie likwidacji, zwykle są to Członkowie Zarządu Spółki, chyba że Wspólnicy postanowią inaczej.

3. Zgłoszenie otwarcia likwidacji do Sądu Rejestrowego oraz publikacja ogłoszenia o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z wezwaniem wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności. Wierzyciele mają na na zgłoszenie wierzytelności 3 miesiące od dnia publikacji ogłoszenia w MSiG.

4. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji.

5. W okresie trwania procesu likwidacji wspólnikom spółki z o.o. nie może być wypłacany zysk.

6. Z momentem otwarcia procesu likwidacji wygasa dotychczasowa prokura i nie można powoływać nowych prokurentów spółki.

7. Podział między wspólników majątku pozostałego po spłacie zobowiązań może nastąpić dopiero po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

8. Jeśli istnieją wierzytelności sporne lub jeszcze nie wymagalne, kwoty potrzebne do zaspokojenia takich wierzytelności należy złożyć do depozytu sądowego.

9. Na dzień poprzedzający podział między wspólników, majątku pozostałego po zakończenie likwidacji należy sporządzić Sprawozdanie Finansowe. Sprawozdanie to musi zostać ogłoszone w siedzibie spółki oraz musi zostać zatwierdzone przez jej wspólników.

10. Ostatecznie następuje złożenie wniosku do sądu o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.—————————————————————————————————————-
W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie wyżej poruszonego zagadnienia lub naszej oferty prosimy o kontakt na adres: biuro@meritor.pl lub kom. +48 602 193 716 lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stornie internetowej.

Autor: Artur Kowalski, Meritor Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, (NIP 7010335450)

image_print

Posted by