MOSS – mały punkt kompleksowej obsługi do rozliczania podatku VAT od usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych świadczonych na rzecz osób fizycznych z UE.

MOSS – mały punkt kompleksowej obsługi do rozliczania podatku VAT od usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych świadczonych na rzecz osób fizycznych z UE.

1. Co to jest MOSS?
MOSS to procedura uproszczająca rozliczenia VAT przedsiębiorcy bez konieczności rejestracji w wielu krajach UE jednocześnie.

2. Rejestracja do procedury MOSS odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie formularza VIU-R do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście. VIU-R należy podpisać korzystając z podpisu kwalifikowanego. Jeśli upoważniamy Biuro Rachunkowe, należy złożyć UPL-1, oraz ogólne pełnomocnictwo na rzecz osoby upoważnionej do podpisu, wnosząc przy tym opłatę skarbową 17 zł.

3. Deklaracje VIU-D za kwartał kalendarzowy, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Termin składania deklaracji nie ulega zmianie, jeżeli data ta przypada w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy. Nie dotyczy to jednak dokonywania płatności podatku VAT. Płatność zrealizowana następnego dnia roboczego po 20. dniu miesiąca następującym po kwartale, jeżeli dzień ten przypada na święto lub dzień wolny od pracy, jest uznawana za dokonaną w terminie.

4. Obowiązek składania deklaracji VAT dotyczy również tzw. deklaracji VAT zerowych.

5. Kwoty wykazane w deklaracji VAT wyrażane są w euro i nie podlegają zaokrągleniu. Podatnik wykazuje więc i uiszcza dokładną kwotę VAT.

6. Po złożeniu przez podatnika deklaracji zostanie on poinformowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej o nadaniu wysłanemu formularzowi unikalnego numeru referencyjnego (UNR).

7. Numer referencyjny deklaracji (UNR) należy zawsze podawać podczas dokonywania płatności (bez tego numeru nie można skutecznie dokonać płatności i należy liczyć się z nieuznaniem takiej wpłaty za dokonaną w terminie). Wpłat dokonuje się na rachunek Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście

8. Numer UNR składa się z kodu państwa członkowskiego identyfikacji, indywidualnego numeru identyfikacyjnego VAT podatnika i okresu rozliczeniowego np. PL/XXXXXXXXX/Q1.2015.

9. Dokonywanie korekt deklaracji VAT dla małego punktu kompleksowej obsługi drogą elektroniczną jest możliwe w terminie trzech lat od dnia, na który przypadał wymagany termin złożenia pierwotnej deklaracji.

10. Złożenie korekty deklaracji VAT w systemie MOSS nie wymaga dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

11. Przeliczenie sprzedaży w walucie innej niż EUR po kursie wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu – po kursie wymiany opublikowanym następnego dnia.

—————————————————————————————————————-
W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie wyżej poruszonego zagadnienia lub naszej oferty prosimy o kontakt na adres: biuro@meritor.pl lub kom. +48 602 193 716 lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stornie internetowej.

image_print

Posted by