Ulga podatkowa na nowe technologie

Ulga na nowe technologie przysługuje wszystkim podatnikom, którzy ponoszą wydatki w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi lub badaniami naukowymi.

Prace rozwojowe polegają na poszukiwaniu nowych technologii, nowych pomysłów lub idei, które po wdrożeniu w życie mogą potencjalnie przyczynić się do zwiększenia produkcji, ulepszenia procesów, polepszenia wydajności, itp. Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki za prace rozwojowe uznaje się „nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.”

W ramach prac rozwojowych mogą powstawać projekty, plany, prototypy, projekty pilotażowe, może być prowadzona działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług.

Za badania naukowe uznaje się przede wszystkim badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Korzystanie z ulgi na nowe technologie polega na pomniejszeniu podstawy opodatkowania o 50% wartości poniesionych tzw. wydatków kwalifikowanych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi lub badaniami naukowymi (powyższy % dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców).

Koszty kwalifikowane to:

– wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS opłacane przez pracodawcę, wypłacane pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przy prowadzonych pracach rozwojowych lub badaniach naukowych. Uwaga – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło nie są wydatkami kwalifikowanymi!;

– wydatki na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo- rozwojową, np. wydatki na materiały, narzędzie i środki trwałe niezbędne do zbudowania prototypu;

– ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej;

– odpłatne korzystanie z aparatury naukowo- badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej (o ile nie jest to płatność na rzecz podmiotu powiązanego);

– odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością;

– koszty ponoszone w związku z rejestracją patentów, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz opłaty ponoszone za zachowanie praw ochrony.

Wyżej wskazane koszty kwalifikowane są zaliczane do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia (pomniejszają podstawę opodatkowania) oraz po raz drugi pomniejszają podstawę opodatkowania jako skorzystanie z ulgi na nowe technologie. Dzięki temu dany koszt obniża podstawę opodatkowania w wysokości 150% poniesionego wydatku.

Ulgę na nowe technologie rozlicza się w rozliczeniu rocznym, ale już w trakcie roku podatkowego trzeba pamiętać, że koszty kwalifikowane muszą być ujmowane na wyodrębnionych kontach lub subkontach w księgach podatnika.

Jeśli wartość poniesionych kosztów kwalifikowanych w danym roku przewyższa wartość podstawy opodatkowania, część nieodliczona nie przepada – można ją odliczyć jeszcze w kolejnych 6 latach. Natomiast nowopowstające przedsiębiorstwa (start-up), które nie wykazują dochodów albo wykazują dochody za małe do pełnego skorzystania z ulgi na nowe technologie, mogą wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrotu kosztów kwalifikowanych, w części która nie została w danym roku odliczona ze względu na brak dochodu do opodatkowania lub zbyt niski dochód. Decyzja o wyborze tego rozwiązania należy do podatników.

Jeśli jesteś zainteresowany możliwością zastosowania ulgi na nowe technologie, chcesz przedyskutować, które ponoszone przez Ciebie wydatki mogą być wydatkami kwalifikowanymi – zapraszam do kontaktu.

Autor: Aneta Dobczyńska

—————————————————————————————————————-
W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie wyżej poruszonego zagadnienia lub naszej oferty prosimy o kontakt na adres: biuro@meritor.pl lub kom. +48 602 193 716 lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stornie internetowej.

image_print

Posted by