Amortyzacja Jednorazowa

Kupujesz jakieś urządzenie, maszynę, komputer. Otrzymujesz fakturę i wydajesz pieniądze. Masz przekonanie, że poniesiony wydatek będzie stanowił koszt podatkowy.
Niestety tak nie jest zawsze.

Jeśli będziesz jakieś urządzenie, maszynę, komputer używał w firmie dłużej niż 12 miesięcy a jego wartość początkowa jest wyższa niż 3.500 zł. Maszyna taka, musi zostać ujęta w Rejestrze Środków Trwałych i zgodnie z przepisami, tylko określony procent wartości początkowej będzie stanowił koszt podatkowy. Aż do momentu gdy zaliczysz w koszty 100% wartości kupionej maszyny.

Amortyzacja to po prostu ustalone przez ustawodawcę (czyli naszego fiskusa) odzwierciedlenie zużycia składników majątku Twojej firmy.

Fiskus ustalił pewne sztywne zasady amortyzacji, które nie wszystkim się podobają, ale wprowadził również pewne udogodnienia.
Jednym z nich jest:

I. Amortyzacja jednorazowa – co to takiego?

Umożliwia ona jednorazowe zaliczenie w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych do wartości 50 000 euro (w 2017 jest to kwota 215 000 zł).

II. Dla kogo?

Mogą korzystać dwie grupy podatników:
• podatnicy, którzy rozpoczęli działalność,
oraz
• mali podatnicy, czyli firmy, w których przychód ze sprzedaży wraz z kwotą należnego VAT nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 1 200 000 euro (w 2017 jest to kwota 5 157 000 zł).

Limit 50 000 euro jest limitem rocznym. Jeżeli więc w kolejnych latach Twoja firma spełni definicję małego podatnika, w kolejnym latach będziesz mógł dokonywać jednorazowych odpisów do łącznej wysokości 50 000 euro.

Limit 50.000 euro nie uwzględnia odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500 zł.

Niestety Amortyzacja Jednorazowa nie jest dla wszystkich.

1. W przypadku podatników PIT. Nie możesz z niej skorzystać, jeśli w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia:
• prowadziłeś działalność gospodarczą samodzielnie,
• prowadziłeś działalność gospodarczą jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej,
lub
• Twój małżonek prowadził wyżej wskazaną działalność, gdy jednocześnie między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

2. W przypadku podatnika CIT podatnikiem rozpoczynającym działalność nieuprawnionym do jednorazowej amortyzacji jest podatnik, który został utworzony:
• w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
• w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
• przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.

III. Co możesz amortyzować metodą Jednorazową?
Amortyzacji Jednorazowej mogą podlegać tylko środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych UWAGA z……wyłączeniem SAMOCHODÓW OSOBOWYCH!

Amortyzacja Jednorazowa jest więc możliwa do zastosowania wobec następujących grup środków trwałych:
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne,
Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
Grupa 6 – Urządzenia techniczne,
Grupa 7 – Środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych),
Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych możesz dokonywać w roku podatkowym, w którym zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jednorazowego odpisu można dokonać w miesiącu, w którym zakupiony środek trwały (maszyna, urządzenie, komputer) został wprowadzone do Ewidencji Środków Trwałych.

—————————————————————————————————————-
W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie wyżej poruszonego zagadnienia lub naszej oferty prosimy o kontakt na adres: biuro@meritor.pl lub kom. +48 602 193 716 lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stornie internetowej.

image_print

Posted by