Inwentaryzacja w firmie

Przepisy ustawy o rachunkowości przewidują, że inwentaryzację można przeprowadzać już od 1 października i może ona potrwać do 15 stycznia, kolejnego roku.

Ogólne zasady przeprowadzania inwentaryzacji określa rozdział 3 art. 26-27 ustawy o rachunkowości (dalej: UoR).

Głównym celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
Stanowi to podstawę do:
1. Doprowadzenia danych wynikających z ksiąg rachunkowych do ich zgodności ze stanem faktycznym, a tym samym zapewnienia realności wynikających z nich informacji ekonomicznych zestawianych w sprawozdaniu finansowym (porównaj: koncepcja prawdziwego i wiernego obrazu).
2. Rozliczenia osób odpowiedzialnych za powierzone im składniki majątku.
3. Dokonania oceny gospodarczej przydatności składników majątku jednostki, co jest szczególnie istotne dla wyceny bilansowej aktywów i pasywów.
4. Przeciwdziałania nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem jednostki.

Firma sama może wybrać, w jakiej formie przygotować inwentaryzację. Formą inwentaryzacji może być:
1. Spis z natury, który polega na spisaniu składników majątku, ich wycenie i porównaniu ustalonych wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz obliczeniu, wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic między tymi danymi,
2. Potwierdzenie salda w drodze uzyskania od kontrahentów informacji o prawidłowości wykazanego stanu należności,
3. Weryfikacja realności pozostałych, nieobjętych spisem z natury lub potwierdzeniem salda, elementów aktywów i pasywów poprzez ich porównanie z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników.

Przeprowadzenie oraz wynik inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować (na przykład arkuszami lub kartami spisu, zestawieniami zbiorczymi). Ujawnione różnice trzeba wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji.

Termin/ częstotliwość Przedmiot inwentaryzacji Forma inwentaryzacji Uwagi
Ostatni dzień roku obrotowegoI.
1. Aktywa pieniężneSpis z naturyBez środków na rachunkach bankowych
2. Papiery wartościoweSpis z natury
3. Produkty w toku produkcjiSpis z natury
4. Materiały, towary, produkty odpisywane w koszty w momencie zakupu lub wytworzeniaSpis z naturyUstalony w trakcie inwentaryzacji stan na dzień bilansowy jest podstawą korekty kosztów do poziomu rzeczywistego zużycia lub rzeczywistej sprzedaży
Przynajmniej raz w rokuII.
1. Zapasy towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach sprzedaży detalicznejSpis z natury
2. Zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśnąSpis z natury
Nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego i nie później niż do 15. dnia następnego rokuIII. Składniki aktywów bez wymienionych w grupie I:Stan ustalony podczas inwentaryzacji (drogą spisu z natury albo potwierdzenia salda) podlega korekcie ( in plus lub in minus ) o przychody (zwiększenia) i rozchody (zmniejszenia), które nastąpiły między datą inwentaryzacji a datą wyznaczenia stanu wynikającego z ksiąg, jednak nie może być ustalony po dniu bilansowym
1. Składniki rzeczoweSpis z natury
2. NależnościPotwierdzenie salda
3. Rzeczowe składniki poza jednostkąPotwierdzenie salda
4. Zapasy obceSpis z natury
Raz w ciągu 2 latIV. Objęte ewidencją ilościowo-wartościową i znajdujące się na terenie strzeżonym:
1. TowarySpis z natury
2. MateriałySpis z natury
3. Produkty gotoweSpis z natury
4. PółproduktySpis z natury
Raz w ciągu 4 latV.Składniki muszą się znajdować na terenie strzeżonym
1. Środki trwałeSpis z natury
2. Maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowieSpis z natury
Ostatni dzień roku obrotowegoVI.
1. Pozostałe aktywa i pasywaWeryfikacja

Organizacja prac inwentaryzacyjnych nie jest uregulowana prawnie. Ustawa o rachunkowości formułuje jedynie ogólne zasady inwentaryzacji, sposoby jej przeprowadzania, terminy, zasady ujęcia wyników itp. Przepisy nie określają natomiast procedur związanych z organizacją inwentaryzacji. Odsyła się do zasad utrwalonych przez powszechną praktykę i zwyczaje.

Przeprowadzając inwentaryzację, można zastosować pewne uproszczenia wynikające z tradycji lub zasad rachunkowości. Stosowanie uproszczeń może przykładowo wynikać z zasady istotności, która dopuszcza ich stosowanie, jeżeli nie wywiera to ujemnego wpływu na realizację zadań rachunkowości.

—————————————————————————————————————-
W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie wyżej poruszonego zagadnienia lub naszej oferty prosimy o kontakt na adres: biuro@meritor.pl lub kom. +48 602 193 716 lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stornie internetowej.

image_print

Posted by