Ubezpieczenie GAP podatkowym kosztem uzyskania przychodu

Przedsiębiorca będący stroną umowy leasingu zwykle zwiera umowę dodatkowego ubezpieczenia GAP (Guaranteed Asset Protection).
Ubezpieczenie to pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu lub wartością z polisy AC/OC a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.
Kwoty wypłaconego odszkodowania zapewniają przedsiębiorcy środki finansowe na pokrycie różnicy między zobowiązaniem wobec leasingodawcy z tytułu zawartej umowy a wartością samochodu w momencie rozwiązania umowy. Oznacza, to że nie jest to ubezpieczenie samochodu, a przedsiębiorcy.

Często pojawia się jednak pytanie, czy składki na ubezpieczenie GAP mogą stanowić koszty uzyskania przychodów ?

Zgodnie z treścią art. 16 ust 1 pkt 46 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Przepis ten nie dotyczy jednak wszystkich składek ubezpieczeniowych dotyczących samochodów osobowych.

Przedmiotem ubezpieczenia utraty wartości pojazdu GAP jest ryzyko powstania straty finansowej, a ustawowe ograniczenie dotyczy „składek na ubezpieczenie samochodu osobowego”, a więc składek dotyczących ubezpieczeń, których przedmiotem są samochody.

Ubezpieczenie GAP nie jest ubezpieczeniem samochodu, a dodatkowym zabezpieczeniem finansowym, na wypadek poniesienia szkody. Powinno być traktowane tak samo jak składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na pomoc prawną, ubezpieczenie assistance.

W interpretacji z 18 marca 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn.: ITPB3/4511-1/16/PS uznał, że koszty ubezpieczenia GAP nie podlegają limitowi wynikającemu z art. 16 ust 1 pkt 46 ustawy o CIT.

image_print

Posted by