Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 weszły w życie postanowienia umowy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładające obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o udziałowcach, akcjonariuszach oraz wspólnikach spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., prostych spółek akcyjnych oraz akcyjnych. Z obowiązku tego wyłączone są spółki akcyjne, których akcje zostały dopuszczone i stanowią przedmiot publicznego obrotu.

Zgłoszeniu podlegają osoby spełniające definicję beneficjenta rzeczywistego. Beneficjent rzeczywisty definiowany jest jako:

w przypadku spółek osobowych – osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

1/ sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub

2/ w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

w przypadku spółek kapitałowych:

1/ osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

2/ osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

3/ osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

4/ osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub

5/ osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Rzeczywiści beneficjenci muszą być zgłoszeni do rejestru przez osoby upoważnione do reprezentowania spółki, poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej, podpisanego podpisem kwalifikowanym lub podpisem poprzez ePuap na stronie https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Zgłoszenie do rejestru obejmuje:

a) dane identyfikacyjne spółki: nazwa (firma), forma organizacyjna, siedziba, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP,

a) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Terminy zgłoszenia:

a) dla spółek wpisanych do KRS przed 13/10/2019 – do 13 kwietnia 2020 roku,

b) dla spółek wpisanych do KRS po 13/10/2019 – w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu.

Jeśli zgłoszone dane ulegną zmianie, powstaje obowiązek aktualizacji danych w Rejestrze w terminie 7 dni od ich wejścia w życie.

Kary administracyjne:

Spółki, które nie dopełnią w terminie obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł.

Informacje o rejestrze można przeczytać na stronie:https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych
image_print

Posted by