Podatek od posiadania nieruchomości komercyjnych

Od stycznia 2018 roku ustawodawca wprowadza nowy podatek od posiadania nieruchomości.

Podatek będzie dotyczył budynków o wartości początkowej przekraczającej 10.000.000zł, w postaci: – budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w KŚT jako centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik lub pozostały budynek handlowo-usługowy, – budynku biurowego sklasyfikowanego w KŚT jako budynek biurowy, z wyjątkiem: budynków, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której były używane, oraz budynków biurowych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Podstawa opodatkowania to przychód odpowiadający wartości początkowej ŚT ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca, wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10.000.000zł.

Wysokość podatku: 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Sposób i termin płatności: obowiązek samodzielnego obliczania i wpłacania podatku za każdy miesiąc w terminie do 20 dnia miesiąca następnego;

Kwota wpłaconego podatku podlega odliczeniu od zaliczki na podatek uiszczanej na zasadach ogólnych (od uzyskanych dochodów w CIT); w przypadku zaliczek kwartalnych odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające nadany kwartał; podatnicy mogą nie wpłacać podatku od posiadanych budynków, jeżeli jest on niższy od zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za dany miesiąc; kwota uiszczonego i nieodliczonego w trakcie roku podatkowego podatku od posiadanych budynków podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym od podatku obliczonego na zasadach ogólnych za rok podatkowy.

Powyższa regulacja została tak skonstruowana, że podstawa opodatkowania co miesiąc będzie się zmieniać i będzie coraz niższa. Oznacza to dodatkowy nakład pracy dla osób zajmujących się kalkulacją podatków.

Podatek będzie podlegał wpłacie na konto urzędu skarbowego również wówczas, gdy podatnik będzie osiągał straty z prowadzonej działalności gospodarczej.

image_print

Posted by