CIT – zmiany 2018 r.

Jak co roku ustawodawca zadbał o zmianę przepisów podatkowych.

Poniżej krótki opis najistotniejszych moim zdaniem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku:

1) wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – wzrasta z 3.500 zł do 10.000 zł. Nowa wartość dotyczy wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oddanych do uzytkowania po 1 stycznia 2018 roku (środki te mogły być nabyte w poprzednim roku lub konstruowane w latach poprzednich);

2) zmiana zasad rozpoznawania odsetek od pożyczek, kredytów – nowe brzmienie art 15c ustawy o CIT. Do kosztów podatkowych nie będą zaliczane odsetki od pożyczek, kredytów, odsetkowa część rat leasingowych, odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekracza obowiązujący limit czyli 3.000.000 zł w trakcie roku.

Nadwyżka kosztów finansowania dłużnego – jest to kwota, o jaką poniesione przez podatnika koszty finansowania dłużnego, podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, przewyższają uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu przychody o charakterze odsetkowym.

Koszty finansowania dłużnego – są to wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej ŚT lub WNiP, opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione;

Przychody o charakterze odsetkowym – są to przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego.

Wyłączona z kosztów podatkowych będzie wartość przekraczająca 30% kwoty nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej ŚT lub WNiP.

Dotychczasowe przepisy o cienkiej kapitalizacji wymienione w art 16 ust 1 pkt 60 i 61 stosuje się do odsetek spłacanych do końca 2018 roku.

3) zaliczki na podatek dochodowy w 2018 roku – podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki miesięcznej oraz kwartalnej, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekracza 1.000zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1.000zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. Powyższa zasada jest uprawnieniem, a nie obowiązek (podatnicy mogą zatem uiszczać zaliczki na dotychczasowych zasadach).

4) zmiany w zakresie wydatków kwalifikowanych w ramach ulgi na nowe technologie – od stycznia kosztami kwalifikowanymi stają się również wynagrodzenia i składki ZUS wypłacane na podstawie zawartych umów zlecenie i o dzieło. Podwyższono również limit kosztów kwalifikowanych – 30% lub 50% do 100% dla wszystkich podatników, niezależnie od ich wielkości.

5) wyłączenie z kosztów podatkowych kosztów usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych.
Do kosztów podatkowych nie będą zaliczane świadczenia niematerialne poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów usytuowanych w tzw. rajach podatkowych – w części przekraczającej obowiązujący limit – 3.000.000 zł i jednocześnie przekraczające łącznie w roku podatkowym 5% nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP oraz o wartość odsetek.

Powyższe ograniczenie dotyczy kosztów:
– usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
– wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw chronionych przepisami Prawa własności przemysłowej oraz know-how;
– koszty przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i SKOK – i, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Nowa regulacja nie ma zastosowania do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanym przychodem oraz kosztów refakturowanych na kontrahentów.

6) nowy podatek od posiadania nieruchomości
Podatek będzie dotyczył budynków o wartości początkowej przekraczającej 10.000.000zł, w postaci:
– budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w KŚT jako centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik lub pozostały budynek handlowo-usługowy,
– budynku biurowego sklasyfikowanego w KŚT jako budynek biurowy,
z wyjątkiem: budynków, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której były używane, oraz budynków biurowych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Podstawa opodatkowania to przychód odpowiadający wartości początkowej ŚT ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca, wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10.000.000zł,

Wysokość podatku: 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.
Sposób i termin płatności: obowiązek samodzielnego obliczania i wpłacania podatku za każdy miesiąc w terminie do 20 dnia miesiąca następnego;
Kwota wpłaconego podatku podlega odliczeniu od zaliczki na podatek uiszczanej na zasadach ogólnych (od uzyskanych dochodów w CIT); w przypadku zaliczek kwartalnych odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające nadany kwartał; podatnicy mogą nie wpłacać podatku od posiadanych budynków, jeżeli jest on niższy od zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za dany miesiąc; kwota uiszczonego i nieodliczonego w trakcie roku podatkowego podatku od posiadanych budynków podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym od podatku obliczonego na zasadach ogólnych za rok podatkowy.

7) wyodrębnienie odrębnego źródła dochodów jako zysków kapitałowych
Do zysków kapitałowych zaliczać się będzie:
1) przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym:
a) dywidendy, nadwyżki bilansowe w spółdzielniach oraz otrzymane przez uczestników funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania dochody tego funduszu lub tej instytucji, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
b) przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości,
c) przychody z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w lit. b,
d) przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w lit. b,
e) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3,
f) równowartość zysku osoby prawnej oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego, równowartość nadwyżki bilansowej spółdzielni przeznaczonej na podwyższenie funduszu udziałowego oraz równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej osoby prawnej lub spółki,
g) dopłaty otrzymane w przypadku połączenia lub podziału spółek przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,
h) przychody wspólnika spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
i) zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d,
j) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, z tym że przychód określa się na dzień przekształcenia,
k) odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3, Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 2175
l) odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku (pożyczka partycypacyjna),
m) przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym:
1) przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki, przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej, przychody spółki dzielonej;
2) przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wkładu niepieniężnego;
3) inne, niż określone w pkt 1 i 2, przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, w tym:
a) przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia,
b) przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów;
4) przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;
5) przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych;
6) przychody:
a) z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych,
b) z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu przychodów albo kosztów, niezaliczanych do zysków kapitałowych,
c) z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach wspólnego inwestowania,
d) z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnych charakterze dotyczącej praw, o których mowa w lit. a–c,
e) ze zbycia praw, o których mowa w lit. a–c.

Wyodrębnienie nowego źródła dochodów nakłada obowiązek przyporządkowywania ponoszonych kosztów do poszczególnych źródeł dochodu, w tym kosztów o charakterze ogólnym. Obowiązek ten dotyczy również kosztów poniesionych przed 1 stycznia 2018 roku, a rozliczanych jako podatkowe koszty uzyskania przychodu w 2018 roku.
Straty wygenerowane w jednym źródle dochodów nie mogą być kompensowane z dochodami z drugiego źródła.

Jeśli w obu źródłach dochodów podatnik uzyskuje dochód, podstawą opodatkowania jest suma dochodów z obu źródeł dochodów. Stawki podatku nie ulegają zmianie.

—————————————————————————————————————-
W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie wyżej poruszonego zagadnienia lub naszej oferty prosimy o kontakt na adres: biuro@meritor.pl lub kom. +48 602 193 716 lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stornie internetowej.

image_print

Posted by