CIT 15 proc od 2017 r. – dla kogo ?

CIT 15 proc od 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. tzw. mały podatnik i podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z obniżonej, 15-proc. stawki podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: stawka CIT).

Obniżenie stawki podatku z 19 proc. do 15 proc. jest efektem wejścia w życie zmian wprowadzonych ustawą z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa zmieniająca).

Komu przysługuje niższa stawka CIT?

Krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z 15-proc. stawki CIT, ograniczony jest do:
– przedsiębiorców posiadających status tzw. małego podatnika CIT oraz
– podatników CIT rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą.
Według ustawy o CIT, za małego podatnika uznaje się podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro (5.157.000 zł).

W przypadku podatników dopiero rozpoczynających swoją działalność przywilej obniżonej stawki CIT ma zastosowanie niejako automatycznie jedynie w pierwszym roku istnienia podatnika. Stosowanie obniżonej stawki CIT w kolejnych latach podatkowych będzie dopuszczalne w przypadku, gdy taki podmiot będzie spełniał kryteria kwalifikujące go jako małego podatnika.

Obniżona stawka CIT obejmuje nowych podatników w pierwszym roku ich działalności, bez względu na rozmiar osiągniętych przychodów ze sprzedaży brutto.

Wyłączenia

Z możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki podatku wyłączono podatkowe grupy kapitałowe. Jednocześnie, ustawa zmieniająca wskazała krąg podatników, którym nie przyznano możliwości skorzystania z niższej stawki podatku w roku rozpoczęcia działalności oraz w roku podatkowym po nim następującym. Nieuprawnionymi są podatnicy powstali w wyniku:
– przekształcenia, połączenia, podziału, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę;
– przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną (spółką jawną, spółką partnerską i spółką komandytową) w spółkę kapitałową lub spółkę komandytowo akcyjną;
– wniesienia uprzednio prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników jego majątku o wartości przekraczającej równowartość 10 000 euro;
– wniesienia aportem składników majątku pochodzących z likwidacji innych podatników CIT, w przypadku posiadania udziałów lub akcji w likwidowanych podmiotach.
„Zamknięta furtka” do optymalizacji

Z 15-proc. stawki opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej nie mogą skorzystać podmioty, które zostały zawiązane między dniem ogłoszenia ustawy zmieniającej (27 września 2016 r.) a dniem jej wejścia w życie (1 stycznia 2017 r.). Podatnicy ci są zobowiązani do płacenia podatku dochodowego od osiągniętych dochodów według stawki 19 proc.. Dopiero w latach następnych podatnik, jeżeli będzie spełniał warunki uznania go za małego podatnika, będzie uprawniony do skorzystania ze stawki 15 proc. Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca wyłączył spod tego ograniczenia przypadki przekształcenia spółki (podatnika CIT) w inną spółkę (będącą także podatnikiem CIT). W tym przypadku podmiot kontynuuje bowiem działalność, lecz w innej formie prawnej, i po przekształceniu jest tym samym podatnikiem w rozumieniu ustawy o CIT, który:
– kontynuuje zasady opodatkowania CIT,
– właściwa dla niego stawka opodatkowania nie zmienia się.

image_print

Posted by