Kapitał na start

Pytanie o to skąd pozyskać pieniądze na rozpoczęcie swojego biznesu, z pewnością nie jednemu przyszłemu przedsiębiorcy nie daje spać po nocach.
DOTACJA Z UNII EUROPEJSKIEJ DZIAŁANIE 6.2.

Osoby chcące rozpocząć prowadzenie własnej firmy mogą ubiegać się o kwotę do 40 000 zł.
Wsparcie jest pomocą bezzwrotną, pod warunkiem że przedsiębiorstwo przetrwa na rynku rok. Przedsiębiorca, który założy firmę za środki z UE, może również przez pół roku otrzymywać tzw. wsparcie pomostowe w wysokości nieprzekraczającej kwoty płacy minimalnej.
DLA KOGO?
O dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej może starać się osoba fizyczna która:
1.Nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu ani nie posiadała zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego.
2. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.
3. O wsparcie nie mogą się ubiegać osoby spokrewnione z pośrednikiem wypłacającym dotacje, jego pracownikami oraz zewnętrznymi ekspertami.

Wsparcie kierowane jest głównie do:
1. Osób długotrwale bezrobotnych, czyli pozostających bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu dwóch lat przed przystąpieniem do projektu,
2. Mających trudności z wejściem lub utrzymaniem się na rynku pracy, a zwłaszcza kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci,
3. Osób do 25 lat i po 45. roku życia,
4. Niepełnosprawnych,
5. Mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców.

Status zawodowy osoby ubiegającej się o dotację jest nie istotny, o ile realizator projektu zdecyduje inaczej.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ UNIJNĄ?
Aby uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 6.2 należy wziąć udział w projekcie realizowanym przez jednego z tzw. operatorów. Operatorami są instytucje, które otrzymały na ten cel unijne środki. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie przesłanych operatorowi wniosków aplikacyjnych.

Listy lokalnych operatorów zamieszczają na swoich stronach internetowych Urzędy Pracy lub Urzędy Marszałkowskie.

DOTACJA Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY.

Dotacje przyznawane są jednorazowo ze środków Funduszu Pracy w wysokości nie przekraczającej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOTACJĘ?
Osoba bezrobotna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą, która:
1. Nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację,
2. Bez uzasadnienia nie odmówiła propozycji pracy, stażu lub szkolenia z PUP w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację,
3. Nie korzystała z innych źródeł dofinansowania z Funduszu Pracy,
4. Nie była karana za przestępstwa gospodarcze w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dotację,
5. Złożyła prawidłowo oraz kompletnie sporządzony wniosek o dotację wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTĄCJĘ?
Całość środków z dotacji można spożytkować na zakup środków trwałych. W szczególności na zakup:
1.Urządzeń i maszyn,
2.Materiałów i towarów, jednak nie przekraczając 30% kwoty z dotacji,
3.Remont pomieszczenia, jednak nie przekraczając 10% kwoty z dotacji,
4.Usług i materiałów reklamowych (można przeznaczyć środki na stworzenie identyfikacji wizualnej firmy, zaprojektowanie nowoczesnego loga, zaprojektowanie profesjonalnej strony internetowej itp.),
5.Pomoc prawną, konsultacje i doradztwo(również z zakresu uzyskania dotacji),
6.Pozyskanie lokalu,
7.Opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej.

Środków otrzymanych z dotacji nie można przeznaczyć na:
1. Podjęcie działalności w formie spółki,
2. Działalność sezonową,
3. Leasing maszyn, urządzeń i pojazdów oraz opłaty dzierżawne związane z wynajmem lokalu,
4. Zakup ziemi,
5. Opłaty skarbowe i administracyjne, podatki oraz koncesje,
6. Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

image_print

Posted by