INTRASTAT – progi statystyczne

Zgodnie z przepisami prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza wartości tzw. progów statystycznych.

Na 2018 r. obowiązują następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:
próg podstawowy:
dla przywozu 3.000.000 zł
dla wywozu 2.000.000 zł

próg szczegółowy:
dla przywozu 50.000.000 zł
dla wywozu 93.000.000 zł

Podmiot jest zobowiązany do wypełniania deklaracji INTRASTAT, jeśli:
– wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie;
– wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie. W tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.

Podmiot, którego wartość obrotów zawiera się pomiędzy wartością progu podstawowego a wartością progu szczegółowego, jest zwolniony z wypełniania niektórych pól na deklaracji INTRASTAT.

Podmiot, którego wartość przywozów bądź wywozów przekroczyła próg szczegółowy, jest zobowiązany do wypełniania wszystkich pól na deklaracji INTRASTAT

image_print

Posted by