Wnioski o dotacje z UE działanie 8.1 i 8.2

PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

W 2013 roku zaplanowano 3 nabory wniosków w ramach działania 8.1:

I runda 18 lutego – 1 marca 2013 r. – już nie przyjmujemy zleceń na przygotowanie wniosków.
II runda 6 – 17 maja 2013 r. – już nie przyjmujemy zleceń na przygotowanie wniosków.
III runda 8 – 19 lipca 2013 r. – przyjmujemy zlecenia na przygotowanie wniosków.

Na co:
W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia:

A) nie później niż przed upływem 1 roku od dnia:
– uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo
– rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

B) po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:
– uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo
– rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że siedziba, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania, mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, znajduje się na terenie jednego z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.

Poziom i wysokość wsparcia:
Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej.

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

PO IG 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

W 2013 roku zaplanowano 2 nabory wniosków w ramach działania 8.2:

I runda 18 kwietnia – 6 maja 2013 r. – już nie przyjmujemy zleceń na przygotowanie wniosków.
II runda 17 czerwca – 28 czerwca 2013 r. – już nie przyjmujemy zleceń na przygotowanie wniosków.

Na co: przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

image_print

Posted by