1

Tarcza antykryzysowa 1.0 oraz aktualizacja 2.0

WSPARCIE PŁYNNOŚCI

I. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj.

1. Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, zarejestrowany jako płatnik przez dniem 1 lutego 2020 r., który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób, jest zwolniony z opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach za marzec, kwiecień i maj.

2. Tarcza 2.0″ rozszerzyła krąg przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z 3-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS należnych za okres 1 marca – 31 maja 2020 r. o płatników zgłaszających do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 od 10 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie dotyczy 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. 

3. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r., i która opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie, na podstawie wniosku, jest zwolniona z płatności nieopłaconych składek ZUS, za miesiąc marzec, kwiecień i maj, jeżeli przychód (kwota netto bez vat) z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składa wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy 15.681 zł. Zwolnieniu podlegają należności z tytułu ZUS, ustalone od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru składek. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.

Deklaracje rozliczeniowe ZUS za marzec, kwiecień i maj należy złożyć w ustawowych terminach.

II. Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz zleceniobiorców.

Samozatrudniony przedsiębiorca, usługodawca lub wykonawca dzieła, jeśli nie podlega ubezpieczaniom społecznym z innego tytułu, może otrzymać świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

„Tarcza 2.0” wprowadza możliwość trzykrotnego ubiegania się o świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie; osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą ubiegać się o świadczenie postojowe, jeżeli ich umowa cywilna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (przed nowelizacją umowa musiała być zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.)

„Tarcza 2.0” znosi również limit przychodu (w tarczy 1.0 był limit 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS) umożliwiającego wnioskowanie o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób, które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. Limit przychodu został utrzymany w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych ubiegających się o świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 złotych można otrzymać jeśli:

– Prowadzenie działalności gospodarczej zostało rozpoczęte przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, było o co najmniej 15% niższy od przychodu, uzyskanego  w miesiącu poprzedzającym i nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. 

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz, jeśli:

– Prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęło się przed 1 lutego 2020 r. , rozliczenia podatkowe na podstawie kartą podatkowej oraz jesteś firma jest zwolniona z opłacania podatku VAT.

– Uprawniony nie ma  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

– Uprawniony mieszka na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

III. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników przez starostę.

– Przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, u których wystąpił spadek obrotów, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracowników (osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług) objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Dofinansowanie wypłacane jest przez 3 miesiące od podpisania umowy, z możliwością wydłużenia tego okresu do 6 miesięcy.

Ustawa nie wprowadza limitu dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Pomoc będzie musiała zostać notyfikowana do Komisji Europejskiej.

– Starosta powiatu, w którym zarejestrowany jest przedsiębiorca, może dofinansować część kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów UE, u których nastąpił spadek obrotów w wyniku pandemii COVID-19 rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w okresie 60 kolejnych dni 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 60 dni roku poprzedniego.

Dofinansowanie może być udzielone na okres 3 miesięcy (z możliwością wydłużenia) w wysokości stanowiącej iloczyn:

– liczby pracowników i 50% wynagrodzenia, jednak nie więcej, niż kwota minimalnego wynagrodzenia, w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30%,

– liczby pracowników i 70% wynagrodzenia, jednak nie więcej, niż kwota minimalnego wynagrodzenia, w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50%,

– liczby pracowników i 90% wynagrodzenia, jednak nie więcej, niż kwota minimalnego wynagrodzenia, w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80%.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych dofinansowaniem wynagrodzenia przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu – przez okres równy okresowi objętemu dofinansowaniem.

„Tarcza 2.0” wprowadza zapis umożliwiający otrzymanie dofinansowania z Funduszu Pracy (pomoc starosty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniających innych osób) od miesiąca, w którym został złożony wniosek – przed nowelizacją dofinansowanie było przyznawane od dnia złożenia wniosku; podmioty, które skorzystają z dofinansowania z Funduszu Pracy będą zobowiązane do utrzymania zatrudnienia osób objętych wnioskiem (w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających innych osób, do prowadzenia działalności gospodarczej) tylko przez okres otrzymywania dofinansowania.

MIKROPOŻYCZKI

Mikropożyczki (do 5.000 zł) z opcją umorzenia (pomiotom spełniającym kryteria mikroprzedsiębiorcy).

Aby uzyskać takie świadczenie, należy złożyć wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka, o której mowa:

– może być udzielona do wysokości 5000 zł;

– posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia.

– Spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP.

Wnioski można składać po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Pożyczkę można umorzyć.

Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie przez podatnika działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia mikropożyczki.

GWARANCJE

Przedsiębiorcy średni oraz duzi mogą ubiegać się o gwarancje i poręczenia udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, stanowiące zabezpieczenie do 80% kwoty nowego lub odnawianego kredytu mającego na celu zapewnienie płynności finansowej. Wartość gwarancji wynosić może od 3,5 do 200 mln zł, a okres jej trwania to maksymalnie 27 miesięcy.

IV. Dofinansowanie samo zatrudnionym części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

W przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 starosta będzie mógł (na podstawie zawartej umowy) przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem do starosty o zawarcie umowy na dofinansowanie działalności, o ile jego przychody z działalności gospodarczej w kolejnych 2 miesiącach po 1 stycznia 2020, w porównaniu z tymi samymi okresami w 2019 roku, do dnia złożenia wniosku o dofinansowania spadły co najmniej o:
1) co najmniej 30% – może być przyznane dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
2) co najmniej 50% – może być przyznane dofinansowanie w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
3) co najmniej 80% – może być przyznane dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie można uzyskać maksymalnie na 3 miesiące.

Wnioski do starosty będzie można składać do powiatowego urzędu pracy właściwego wg miejsca prowadzenia działalności, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia naboru przez ten urząd.

POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH I SKŁADEK ZUS

I. Obowiązek zgłoszenia do ZUS zawartych umów o dzieło.

Płatnik składek ZUS lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, w ciągu 7 dni od jej zawarcia. Zgłoszenia należy dokonać, jeżeli taka umowa zostaje zawarta z osobą, z którą płatnik nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

II. Odroczenie obowiązków podatkowych:

– odroczenie terminu na złożenie rocznego zeznania CIT-8 za rok podatkowy 2019 oraz sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz rozliczenia podatku z tego tytułu, do 31 maja 2020 r. dla wszystkich podatników,

– złożenie zeznania PIT za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do do 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu. W takiej sytuacji organ nie wszczyna postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza. Uwaga: ustawa nie reguluje kwestii odsetek.

– terminu zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w marcu oraz kwietniu 2020 r. do 01 czerwca 2020 r.,

– terminów na złożenie informacji ORD-U i informacji IFT-2R do 31 maja 2020 r.,

– terminów raportowania schematów podatkowych do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.,

– terminu zapłaty podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego za miesiące marzec – maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.,

– terminu pierwszego raportowania JPK_V7M/JPK_V7K do 25 sierpnia 2020 r. (za lipiec 2020 r.) dla wszystkich podatników; dodatkowo przy braku korekty nieprawidłowości w składanych ewidencjach w terminie 14 dni organy podatkowe uznaniowo mogą nałożyć sankcję za każdy błąd w wysokości 500 zł , we poprzednim brzmieniu użyto bezwzględnego sformułowania, iż „organy nakładają sankcję”,

– terminu wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. Matrycy VAT do lipca 2020 r. oraz zmodyfikowano odpowiednio przepisy dotyczące mocy ochronnej Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) uzyskiwanych przed datą wejścia w życie omawianych przepisów,

– terminu poboru podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii i w okresie 30 dni po jego odwołaniu nie będzie naliczana opłata prolongacyjna . Opłata prolongacyjna nie jest naliczana również w przypadku odroczeniu terminu płatności / rozłożenia na raty zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne.

Dopuszczono możliwość wystawiania w kasach on-line paragonów w formie elektronicznej po uzyskaniu zgody nabywcy, przesyłając mu taki paragon w ustalony z nabywcą sposób. W przypadku podatników stosujących kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nadal możliwe będzie jedynie wydawanie paragonów w formie papierowej.

ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z BEZPOŚREDNIĄ WALKĄ Z EPIDEMIĄ.

Wprowadzono możliwość odliczania darowizn na cele przeciwdziałania COVID-19 do 30 września 2020 r., przy czym darowizny dokonane do końca kwietnia będą mogły być odliczone w podwójnej wysokości, a w maju – w kwocie 150% wartości,

Wprowadzono w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r. stawki 0% VAT na darowizny wyrobów medycznych, testów diagnostycznych, leków, sprzętu ochronnego, szkła, aparatury laboratoryjnej, środków dezynfekujących przekazywanych Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu NFZ wykonujących leczenie szpitalne związane wyłącznie z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z walką z COVID-19 (po zawarciu pisemnej umowy darowizny),

Wprowadzono możliwość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

Wprowadzono możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych objętych ulgą B+R związanych z opracowaniem produktów do przeciwdziałania COVID-19 oraz stosowania stawki 5% podatku IP Box, jeśli kwalifikowane prawa własności intelektualnej są wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19, także przy obliczaniu zaliczek na podatek.

INNE ZMIANY

Wprowadzono możliwość wstecznego rozliczenia straty podatkowej poniesionej w 2020 r. od dochodu podatkowego za 2019 r. Obniżenie dokonywane będzie poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r. , przy czym wprowadzono ograniczenie do kwoty 5 mln zł,

Wprowadzono, pod pewnymi warunkami, zawieszenie przepisów dotyczących konieczności zwiększania dochodu podatkowego o kwoty określonych „złych długów”. Podatnicy którzy nie uregulowali swojego zobowiązania pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiczngeo i stanu epidemii, wprowadzono wydłużenie terminu na poinformowanie o dokonaniu zapłaty na rachunek nie wymieniony na białej listy z 3 dni do 14 dni.

Zmiany w interpretacjach indywidualnych. Termin na wydanie interpretacji indywidualnych niewydanych przed wejściem w życie ustawy o COVID-19 do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii został wydłużony z dotychczasowych 3 miesięcy do 6 miesięcy.

Zawieszenie biegu terminów.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zwieszeniu na ten okres.

Forma złożenia czynnego żalu.

Wprowadzono możliwość składania czynnego żalu w formie elektronicznej. Pisma w formie elektronicznej opatruje się podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

OBJAŚNIENIA DODATKOWE

Art. 7. Prawo przedsiębiorców

Objaśnienie pojęć

1.Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
2)mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
3)średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro
– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;
4)organ – właściwy w sprawach podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej organ administracji publicznej, inny organ władzy publicznej, z wyłączeniem sądów, a także organ samorządu zawodowego.
2.Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
3.Średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
4.W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, określa się na podstawie danych za ostatni okres udokumentowany przez przedsiębiorcę.


www.meritor.pl