Dopłaty do kapitału – gdy w spółce z o.o. zabraknie pieniędzy

Zwykle na podstawie biznes planu, znamy wartość kapitału jaki jest potrzebny na rozwój naszego biznesu. Wspólnicy spółek kapitałowych takie fundusze inwestują jako kapitał zakładowy spółki. Jednak często zdarza się, że pierwotnie przewidziany kapitał jest niewystarczający, dlatego w umowie spółki warto zawrzeć zapisy umożliwiające dokonanie przez wspólników tzw. dopłat do kapitału.

Wniesienie przez udziałowców spółki kapitałowej dopłat do kapitału jest wówczas prostym sposobem na dofinansowanie bieżącej działalności spółki lub dokonanie zakupów inwestycyjnych.

Nie należy instytucji dopłat do kapitału mylić z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Wspólnicy aby dokonać dopłat do kapitału, muszą podjąć stosowną uchwałę oraz Spółka musi opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5 % kwoty dopłat. Dopłat do kapitału nie trzeba zgłaszać do KRS. Dopłaty do kapitału są księgowane jako kapitały rezerwowe z dopłat wspólników. Dopłaty do kapitału mogą zostać zwrócone wspólnikom, jednak zamiar zwrotu dopłat do kapitału należy ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co wiąże się z wydatkiem za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a sam zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Dopłaty do kapitału nie mogą być jednak zwrócone jeśli spółka ponosi stratę i wspólnicy postanowili pokryć tę stratę kapitałem pochodzącym z dopłat do kapitału.

UWAGA: PCC zapłacony w związku z wniesieniem dopłat przez wspólników spółki nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 3 września 2015 r. sygn. akt II FSK 1581/13

W późniejszym czasie, wspólnicy mogą również podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego i wykorzystać do tego wcześniej dokonane dopłaty do kapitału. Wówczas dokonują tzw. konwersji dopłat do kapitału na kapitał zakładowy. Operacja ta może być przeprowadzona na dwa sposoby:

Pierwszy sposób, polega na podjęciu uchwały o wniesieniu wkładu pieniężnego a następnie potrąceniu wzajemnych wierzytelności spółki oraz udziałowców.

Drugi sposób następuje na podstawie uchwał o wniesieniu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności udziałowca wobec spółki o zwrot kwot dopłat.
Należy pamiętać że drugi sposób wiąże się koniecznością zapłaty przez wspólników podatku dochodowego 19% od wartości wniesionego aportu.

Podwyższenie kapitału zakładowego, bez względu na formę jego dokonania, wiąże się z koniecznością zgłoszenia tego faktu do KRS oraz zapłaty 0,5 % PCC od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego.

image_print

Posted by