About: admin

Recent Posts by admin

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 weszły w życie postanowienia umowy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładające obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o udziałowcach, akcjonariuszach oraz wspólnikach spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., prostych spółek akcyjnych oraz akcyjnych. Z obowiązku tego wyłączone są spółki akcyjne, których akcje zostały dopuszczone i stanowią przedmiot publicznego obrotu. Read More...

Mechanizm podzielnej płatności (MPP) Split Payment od 1 listopada 2019

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z dniem 1 listopada 2019 r. obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostaną objęte płatności w tzw. relacjach B2B, dotyczące faktur dokumentujących transakcje dotyczące towarów lub usług, wymienionych w załączniku nr 15 (dotychczasowy załącznik 11 i 14 – dotychczasowe odwrotne obciążenie w obrocie krajowym), których jednorazowa wartość, bez względu na Read More...

Rejestr rachunków bankowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności bankowej

Kilka tygodni temu weszły w życie przepisy zobowiązujące Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia od dnia 31 sierpnia 2019 roku, rejestru podatników VAT, w którym będą wskazane rachunki bankowe, wykorzystywane przez podatników w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Rejestr ten będzie jawny i dostępny online, aktualizowany codziennie. Jednocześnie znowelizowane przepisy ustawy o VAT Read More...

INTRASTAT – progi statystyczne

Zgodnie z przepisami prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej. ...

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.