Przegląd planowanych zmian w podatku VAT od 01.01.2017 r.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług mają na celu ograniczenie nadużyć w podatku VAT m. in. poprzez:
a) likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych,
b) wprowadzenie dla niektórych podatników obowiązku składania wyłącznie drogą elektroniczną:
– deklaracji,
– informacji podsumowujących za okresy miesięczne,
c) wprowadzenie limitu, po przekroczeniu którego będzie stosowany mechanizm odwróconego obciążenia dla transakcji, których przedmiotem są wszystkie towary objęte tym mechanizmem,
d) rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania sprzedawcy,
e) rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą,
f) odmowę rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w przypadku, gdy czynności sprawdzające wykażą, że podmiot ten nie istnieje lub nie można się z nim skontaktować,
g) doprecyzowanie przesłanek warunkujących wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych,
h) modyfikację zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w VAT, oraz przyznanie podmiotom stosującym się do broszur informacyjnych MF ochrony prawnej,
i) zaostrzenie sankcji przewidzianej w K.k.s. w związku z wystawianiem tzw. pustych faktur lub posługiwania się nimi.
Realizacja wyroku TSUE w sprawie C-678/13.
Od 1 lipca 2016 r. nowe zasady pełnomocnictw ogólnych.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego oraz działa informatyczna baza pełnomocnictw ogólnych – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) prowadzony przez Ministra Finansów. Do tej bazy mają dostęp wszystkie organy podatkowe..

Pełnomocnictwo ogólne ma najszerszy zakres wśród pełnomocnictw uregulowanych w Ordynacji podatkowej

Od 1 lipca 2016 r. płatnik może wyznaczyć jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego, którego upoważnia do działania w swoim imieniu we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Zasadą jest, że pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Załatwianie spraw związanych z pełnomocnictwem ogólnym odbywa się elektronicznie.

Zgłaszanie pełnomocnictwa ogólnego jest też możliwe za pośrednictwem CEIDG (art. 138d § 7 Ordynacji podatkowej).